Miljöns påverkan på klimatet och våra anläggningar

Även omgivningens temperatur påverkar materialets risk för sprödbrott, hållfasthet, korrosion och livslängd. Generellt ska material i Sverige vara konstruerade för att klara -40 grader, även om vi inte är många som har upplevt sådan kyla. Katarina Losjö, hydrolog från SMHI berättade mer om Sveriges och jordens klimat.


Katarina Losjö, hydrolog, SMHI

– Den lägsta temperaturen som har uppmätts i Sverige är -52,6 °C i Vuoggatjålme 1966 och världens lägsta uppmätta temperatur är -89,2 °C på Antarktis 1983, säger Katarina Losjö. Under januari är normaldygnets minitemperatur i Sverige -24 °C, men det kan bli betydligt kallare lokalt.

– Det finns köldhål överallt. Till exempel i en svacka där kall luft rasar ner och ligger kvar, där kan det blir stora lokala avvikelser och temperaturen kan komma ner ordentligt. Om man ska placera en anläggning där kan det vara viktigt att ta hänsyn till den aspekten, säger Katarina Losjö.

Jordens klimat förändras

I Sverige har temperaturen uppmätts sedan 1722 och den äldsta mätserien är från Uppsala. Det finns drygt 300 mätstationer i SMHIs regi eller över 1000, om de s k vägverksstationerna räknas med. SMHI baserar sina normalvärden på 650 normalvärden från åren 1961-1990. Det är normalt att temperaturen varierar mellan åren men mätningar under de senaste åren visar på en markant ansamling av värme.

Jordens temperatur har uppmätts sedan 1880-talet. Mätningarna visar att jordens temperatur steg markant under 1970-talet. Varje år i september görs en analys av isen vid Nordpolen för att ta reda på förändringar i isutbredningen. Den mätningen har gjorts sedan 1978 och visar tydligt Havsisen i norra Ishavet nu täcker ett betydligt mindre område än mot slutet av sommaren.

– Växthusgaserna i atmosfären fungerar som en filt för jorden. Om vi inte hade haft de normala växthusgaserna hade jordens medeltemperatur varit -19 °C. Med filten är den +14 °C, säger Katarina Losjö.

Växthuseffekten

På grund av människans koldioxidutsläpp har växthusgasfilten blivit tjockare och jordens temperatur stiger.

Genom att ta borrprov i Grönlandsisen kan forskare följa hur koldioxidhalterna har skiftat genom åren. Under istiden visar proven på låga koldioxidhalter och under varmare perioder visar proven höga koldioxidhalter. Från slutet av 1800-talet sker en markant ökning av koldioxidhalterna i atmosfären, kan man se i Grönlandsisens infrusna luftbubblor.


Bild: www.smhi.se

Världens väder och temperatur är komplext eftersom det är så många olika faktorer som påverkar. Därför använder sig forskarna av beräkningsmodeller, där jordens temperatur räknas fram och jämförs sedan med de temperaturer som har uppmätts.

– Våra uppmätta temperaturer korrelerar med modeller där vi tar med människans påverkan med fossila utsläpp. Det är den enda faktorn som kan förklara temperaturkurvan, säger Katarina Losjö.

Framtiden

Framtidens väder i Sverige innebär bl a ökade temperaturer, skyfall, stigande havsnivåer och mer nederbörd, främst på vintern och i väster. Förändringarna i vädret kommer att innebära att växtarter sprider sig norrut, en ökad korrosionsrisk och mögelproblem, sommartorka med bevattningsbehov, tjälfritt vilket för med sig ökad risk för stormfällning, vägproblem och dräneringsproblem, urlakning av näringsämnen och bekämpningsämnen och sämre vattenkvalitet på grund av mer nederbörd.

Många län i Sverige har gjort anpassningsstudier i samarbete med SMHI för att se vilka risker och vilka åtgärder som bör vidtas när klimatet förändras och rapporterna finns oftast utlagda på deras hemsidor.

– Även om vi i ett slag skulle lyckas strypa alla utsläpp som påverkar växthusgaserna så sjunker inte halterna drastiskt och temperaturen skulle ändå fortsätta att stiga, om än långsammare. Det handlar om ett stort och trögt system och koldioxiden är kvar länge i atmosfären. För att bromsa utvecklingen krävs kraftfulla politiska beslut. Globalt kommer vi att få se stor problem med torka, skyfall och odlingsproblem i södra Europas kornbodar, säger Katarina Losjö.

Ett råd på vägen till anläggningsägarna är att även ta hänsyn till yttertemperaturer och de omgivande väderförhållandena.


Av: Helén Kim
Sidan skapad: 22 maj 2012