Besiktning och experttjänster för maskinsäkerhet

 :

Besiktning och experttjänster för maskinsäkerhet

De flesta verksamheter använder maskiner, verktyg och annan utrustning på sina arbetsplatser, exempelvis inom tillverkningsindustri, handel och logistik, inom byggsektorn och den offentliga sektorn. I takt med att tekniken utvecklas ändras även lagar och regler. Tillverkarna måste hålla sig uppdaterade om gällande standarder inom sitt område. Arbetsgivare är skyldiga att hålla maskiner, verktyg och annan utrustning säker under dess hela livstid. Samtidigt blir maskinerna alltmer komplexa vilket i många fall kräver experthjälp.

För att introducera en maskin på marknaden och använda den måste den uppfylla alla gällande krav (t.ex. maskindirektivet 2006/42/EG).

Inspecta erbjuder ett brett utbud av sakkunskap och kontroll inom maskinsäkerhet. Våra tjänster bidrar till att säkerställa att dina maskiner, verktyg och annan utrustning är i ett säkert, funktionsdugligt skick och att de följer gällande lagstiftning. Vårt tjänsteutbud omfattar hela livscykeln för maskiner och utrustning - från design och tillverkning till inköp, användning och tagande ur drift.

Med vår hjälp kan du undvika onödiga kostnader för reparationer och dolda risker. I produktionsledet kan vi övervaka tillverkningsprocessen och bedöma maskinens överensstämmelse mot gällande regler. Vi kan även hjälpa till med kravspecifikationer vid inköp samt fastställa om maskinen överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder samt inköpsspecifikation.

Ägare och brukare av maskiner står inför olika utmaningar som kan hanteras med riskhantering och pro-aktiv verksamhet. Våra tjänster ger dig verktyg att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och hålla maskinen i gott skick under åren. Det kan vara identifiering och bedömning av risker, installationsbesiktning och återkommande besiktning samt livslängdsbedömningar.

Våra tjänster är oberoende och opartiska, och kan skräddarsys för dina behov.

Fördelar med besiktning och experttjänster för maskinsäkerhet

  • Garanterar att maskinen är utformad, tillverkad och använd på ett bra och säkert sätt
  • Ser till att maskinen överensstämmer med kraven i maskindirektivet (t.ex. krav för den tekniska dokumentationen för maskinen eller riskbedömning) och i tillämplig lagstiftning
  • Hjälper dig att göra rätt investeringar, modifieringar och moderniseringar eller fatta beslut om underhåll
  • Effektiviserar och förenklar vid inköp av maskiner
  • Ökar driftsäkerheten och säkerheten under maskinens livscykel
  • Minskar antalet arbetsplatsolyckor som involverar maskiner
  • Högkvalitativ riskhantering möjliggör proaktiva och riktade åtgärder
  • Minskar direkta och indirekta kostnader, till exempel risken för kostsamma återkallanden eller senare reparationer
  • Möjligt att ta hänsyn till ekonomiska aspekter när maskinen tas ur drift
  • Hjälper till att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsplats med fler nöjda medarbetare