Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

 :

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Överblick och kontroll med Q3web Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

En viktig del är att klargöra ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer kring brandskyddet.

Som ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är du skyldig att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. För att uppfylla kraven ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid då byggnaden eller anläggningen används.

Vi redovisar SBA i vår webbportal Q3webQ3web är ett stöd för fastighetsägare, hyresgäster och driftentreprenörer att använda sig av vid kontrollronder och uppföljning. I Q3web samlar vi all dokumentation och checklistor för systematiskt brandskyddsarbete samt brandskyddsinventering. Allt enligt myndigheternas krav.

SBA inkluderar:

 • Brandskyddspolicy
  Utgör grunden för det systematiska brandskyddsarbetet.
 • Brandskyddsinventering
  Nulägesanalys av företaget och brandskyddet.
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  Beskrivning av brandskyddet och brandtekniska installationer avseende byggnadens utformning och läge samt byggnadsmaterial
 • Brandskyddsbeskrivning
  Visar det byggnadstekniska brandskyddet och brandskyddsinstallationer.
 • Riskinventering
  Identifierar de riskkällor som kan orsaka brand eller förvärra följderna av en brand.
 • Brandskyddsorganisation
  Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara kända av alla inom verksamheten.
 • Utbildning
  Systematiskt brandskyddsarbete förutsätter att alla berörda är utbildade, övade och har tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra.
 • Brandskyddsregler
  Ett eget regelverk över brandskyddet tydliggör vad som är tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten. Allt för att förhindra uppkomst och spridning av brand.
 • Kontrollsystem
  Regelbundna kontroller och underhåll av fasta brandskyddsinstallationer måste göras för att brandskyddet ska fungera. Brandskyddet bör även dokumenteras.
 • Uppföljning
  Kontroll av att man utfört det man skulle, utvärdering av det man har utfört och vid behov förändrar samt åtgärdar brister från brandskyddskontrollen. Även tillbudsrapportering bör finnas.

Enkelhet, ordning och reda med Q3web

Vi dokumenterar allt i vårt webbaserade dataprogram Q3web. Där får du både översikt och kontroll över ditt brandskyddsarbete.

Fördelar med SBA

 • Ökar brandsäkerheten
 • Förhindrar och begränsar skador vid eventuell brand
 • Uppfyller myndighetskrav
 • Förebygger brand
 • Skyddar dina anställda
 • Skyddar din verksamhet
 • Skyddar dina lokaler och egendom
 • Skyddar ditt rykte
 • Med Q3web riskerar du inte att dokumentation försvinner eller glöms bort.